Lévitique 23:29
כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה׃
Deutéronome 24:19-21
19
כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך׃
20
כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה׃
21
כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה׃
Ruth 2:2
ותאמר רות המואביה אל נעמי אלכה נא השדה ואלקטה בשבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו ותאמר לה לכי בתי׃
Ruth 2:15
ותקם ללקט ויצו בעז את נעריו לאמר גם בין העמרים תלקט ולא תכלימוה׃