Lévitique 26:1
לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם׃
Exode 20:3-5
3
לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃
4
לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃
5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
1 Corinthiens 10:14
על כן חביבי נוסו מעבודת אלילים׃
1 Jean 5:21
בני השמרו לכם מן האלילים אמן׃
Exode 20:23
לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם׃
Exode 32:4
ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים׃
Exode 34:17
אלהי מסכה לא תעשה לך׃
Deutéronome 27:15
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן׃
Aggée 2:18
שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן היום אשר יסד היכל יהוה שימו לבבכם׃