Lévitique 19:18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Exode 12:48
וכי יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו׃
Exode 12:49
תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם׃
Deutéronome 10:19
ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Matthieu 5:43
שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את איבך׃