Lévitique 19:14
לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה׃
1 Rois 2:19
ותבא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדניהו ויקם המלך לקראתה וישתחו לה וישב על כסאו וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו׃
Job 32:4
ואליהו חכה את איוב בדברים כי זקנים המה ממנו לימים׃
Job 32:6
ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם׃
Proverbes 16:31
עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃
Proverbes 20:29
תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃
Esaïe 3:5
ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד׃
Lamentations 5:12
שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃
Romains 13:7
לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃
1 Timothée 5:1
אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃
1 Pierre 2:17
נהגו כבוד בכל איש אהבו את האחים יראו את אלהים כבדו את המלך׃