Exode 21:20
וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם׃
Exode 21:21
אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא׃
Deutéronome 22:23
כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה׃
Deutéronome 22:24
והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך׃