Lévitique 16:4
כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם׃
Lévitique 8:6
ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים׃
Lévitique 14:9
והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר׃
Lévitique 22:6
נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים׃
Exode 29:4
ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים׃
Hébreux 9:10
אך משפטי הגוף המה עם המאכלות והמשקים והטבילות השנות אשר הושמו עד עת התקון׃
Hébreux 10:19-22
19
ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע׃
20
דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרכת היא בשרו׃
21
ובהיות לנו כהן גדול על בית אלהים׃
22
נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים׃
Apocalypse 1:5
ומאת ישוע המשיח העד הנאמן ובכור מן המתים ועליון למלכי ארץ לו אשר אהב אתנו ובדמו גאלנו מחטאתינו׃
Apocalypse 1:6
ויעש אתנו למלכים וכהנים לאלהים אביו הכבוד והעז לעולמי עולמים אמן׃
Lévitique 8:7-9
7
ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו׃
8
וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים׃
9
וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה׃
Exode 28:4-14
4
ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי׃
5
והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש׃
6
ועשו את האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב׃
7
שתי כתפת חברת יהיה לו אל שני קצותיו וחבר׃
8
וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃
9
ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל׃
10
ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם׃
11
מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם׃
12
ושמת את שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו לזכרן׃
13
ועשית משבצת זהב׃
14
ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על המשבצת׃
Exode 29:5
ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפד ואת האפד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפד׃
Lévitique 16:3
בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה׃
Lévitique 16:5
ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה׃