Deutéronome 14:9
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו׃
Deutéronome 14:10
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם׃
Actes 20:21
ואעיד ליהודים וליונים את התשובה לאלהים ואת האמונה באדנינו ישוע המשיח׃
Galates 5:6
כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃
Jacques 2:18
אך יאמר איש אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים הראני נא את אמונתך מתוך מעשיך ואני אראך מתוך מעשי את אמוני׃
1 Jean 5:2-5
2
בזאת נדע כי נאהב את בני האלהים באהבתנו את האלהים ובשמרנו את מצותיו׃
3
כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃
4
כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃
5
מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלהים׃