Exode 6:7
ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים׃
Psaumes 105:43-45
43
ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו׃
44
ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו׃
45
בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃
Lévitique 11:44
כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ׃
Exode 6:7
ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים׃
Exode 20:2
אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Psaumes 105:43-45
43
ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו׃
44
ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו׃
45
בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃
Osée 11:1
כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני׃
1 Thessaloniciens 4:7
כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה׃