Lévitique 11:25
וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
Lévitique 17:15
וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר׃
Lévitique 17:16
ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו׃
Lévitique 22:8
נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה׃
Exode 22:31
ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו׃
Deutéronome 14:21
לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃
Esaïe 1:16
רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃
Ezechiel 4:14
ואמר אהה אדני יהוה הנה נפשי לא מטמאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול׃
Ezechiel 36:25
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם׃
Ezechiel 44:31
כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים׃
Zacharie 13:1
ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם לחטאת ולנדה׃
1 Corinthiens 6:11
וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו׃
1 Corinthiens 10:21
לא תוכלו לשתות יחד כוס אדנינו וגם כוס השדים ולא תוכלו להתחבר אל שלחן אדנינו וגם אל שלחן השדים׃
1 Jean 1:7
אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃
Lévitique 11:28
והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם׃
Lévitique 14:8
וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים׃
Lévitique 14:9
והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר׃
Lévitique 15:5-10
5
ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃
6
והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃
7
והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃
8
וכי ירק הזב בטהור וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃
9
וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא׃
10
וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃
Lévitique 15:27-10
Lévitique 16:26
והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה׃
Lévitique 16:28
והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה׃
Nombres 19:7
וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב׃
Nombres 19:8
והשרף אתה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב׃
Nombres 19:19
והזה הטהר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב׃