Psaumes 1:1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
Proverbes 9:6
עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃
2 Corinthiens 6:17
על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
Deutéronome 6:6
והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃
Deutéronome 6:7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃
Deutéronome 16:3-8
3
לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך׃
4
ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר׃
5
לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
6
כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים׃
7
ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך׃
8
ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה׃
Psaumes 1:2
כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
Proverbes 2:1
בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃
Proverbes 2:2
להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃
Proverbes 2:10
כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃
Actes 17:11
ואלה היו נדיבים מאנשי תסלוניקי ויקבלו את הדבר בכל לב וידרשו בכתובים יום יום לדעת אם כן הוא הדבר׃
1 Timothée 4:15
לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל׃