Deutéronome 14:15-18
15
ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃
16
את הכוס ואת הינשוף והתנשמת׃
17
והקאת ואת הרחמה ואת השלך׃
18
והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף׃
Psaumes 102:6
דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות׃
Esaïe 13:21
ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו שם׃
Esaïe 13:22
וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו׃
Esaïe 34:11-15
11
וירשוה קאת וקפוד וינשוף וערב ישכנו בה ונטה עליה קו תהו ואבני בהו׃
12
חריה ואין שם מלוכה יקראו וכל שריה יהיו אפס׃
13
ועלתה ארמנתיה סירים קמוש וחוח במבצריה והיתה נוה תנים חציר לבנות יענה׃
14
ופגשו ציים את איים ושעיר על רעהו יקרא אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח׃
15
שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך שם נקבצו דיות אשה רעותה׃
Jean 3:19-21
19
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃
20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
21
אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃
Ephésiens 2:2
אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
Ephésiens 2:3
וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃
Ephésiens 4:18
חשכי הדעת ומוזרים לחיי אלהים מפני אולתם אשר בהם כי טח מהשכיל לבבם׃
Ephésiens 4:19
אשר השמינו ויתנו את נפשם לזמה לעשות כל תועבה באהבת הבצע׃
Ephésiens 5:7-11
7
על כן אל יהי חלקכם עמהם׃
8
כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃
9
כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת׃
10
ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדנינו׃
11
ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
Philippiens 3:18
כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
Philippiens 3:19
כי רבים המתהלכים אשר עליהם אמרתי לכם פעמים הרבה ועתה גם בבכי אני אמר כי הם איבי צלב המשיח׃
1 Thessaloniciens 5:5-7
5
אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃
6
לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
7
כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה׃
Apocalypse 18:2
ויקרא בקול עז לאמר נפלה נפלה בבל הגדולה ותהי נוה שערים ומשמר לכל רוח טמא ומשמר לכל עוף טמא ונמאס׃