Génèse 8:7
וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ׃
1 Rois 17:4
והיה מהנחל תשתה ואת הערבים צויתי לכלכלך שם׃
1 Rois 17:6
והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה׃
Proverbes 30:17
עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃
Luc 12:24
התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף׃