Joël 2:2-11
2
יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור׃
3
לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם פליטה לא היתה לו׃
4
כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון׃
5
כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה׃
6
מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פארור׃
7
כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם׃
8
ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו׃
9
בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב׃
10
לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃
11
ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו׃
Joël 2:25-11
Proverbes 30:25-27
25
הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם׃
26
שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם׃
27
מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו׃
Psaumes 107:34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
Esaïe 8:8
וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל׃
Esaïe 32:13
על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על כל בתי משוש קריה עליזה׃
Osée 9:3
לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו׃
Proverbes 30:14
דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃
Apocalypse 9:7-10
7
ויהי מראה הארבה כדמות סוסים ערוכי מלחמה ועל ראשיהם כעטרות כעין זהב ופניהם כפני אדם׃
8
ושער להם כשער נשים ושניהם שני אריה׃
9
ושרינים להם כשריני ברזל וקול כנפיהם כקול מרכבות סוסים רבים הרצים למלחמה׃
10
וזנבות להם כזנבות עקרבים ועקצים בזנבותם והשלטו לענות את בני האדם חמשה חדשים׃