Osée 9:13
אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו׃
Osée 9:16
הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃
Matthieu 24:19
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם׃
Marc 13:17
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההמה׃
Luc 21:23
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃
Luc 23:29
כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו והשדים אשר לא היניקו׃
1 Corinthiens 7:26
הנני חשב כי טוב לאדם מפני הצרה הקרובה כי טוב לו להיות כמו שהוא׃
Job 21:10
שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל׃