Génèse 41:52
ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי׃
Génèse 48:16-20
16
המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ׃
17
וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים על ראש מנשה׃
18
ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על ראשו׃
19
וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים׃
20
ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה׃
Génèse 49:22
בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור׃
Deutéronome 33:17
בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה׃
Job 18:5
גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו׃
Job 18:18
יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו׃
Job 18:19
לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו׃
Psaumes 58:8
כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש׃
Ecclesiaste 6:3
אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל׃
Amos 1:13
כה אמר יהוה על שלשה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם׃
Osée 9:14
תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים׃
Deutéronome 28:18
ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃
Deutéronome 28:57
ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך׃
Luc 23:29
כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו והשדים אשר לא היניקו׃