Osée 10:5
לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו׃
Esaïe 17:11
ביום נטעך תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש׃
Esaïe 22:12
ויקרא אדני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק׃
Lamentations 4:21
שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי׃
Ezechiel 21:10
למען טבח טבח הוחדה למען היה לה ברק מרטה או נשיש שבט בני מאסת כל עץ׃
Amos 6:6
השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף׃
Amos 6:7
לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים׃
Amos 6:13
השמחים ללא דבר האמרים הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים׃
Amos 8:10
והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר׃
Jacques 4:16
עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא׃
Jacques 5:1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
Ezechiel 16:47
ולא בדרכיהן הלכת ובתועבותיהן עשיתי כמעט קט ותשחתי מהן בכל דרכיך׃
Ezechiel 16:48
חי אני נאם אדני יהוה אם עשתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותיך׃
Ezechiel 20:32
והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן׃
Amos 3:2
רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם׃
Osée 4:12
עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃
Osée 5:4
לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו׃
Osée 5:7
ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם׃
Osée 2:12
והשמתי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנה המה לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתים ליער ואכלתם חית השדה׃
Jérémie 44:17
כי עשה נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלכת השמים והסיך לה נסכים כאשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחצות ירושלם ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו׃