Amos 3:2
רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם׃
Hébreux 4:13
ואין כל נברא נסתר מנגדו כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו׃
Apocalypse 3:15
ידעתי את מעשיך כי לא קר ולא חם אתה מי יתן והיית קר או חם׃
Osée 5:9
אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה׃
Osée 5:11
עשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי צו׃
Osée 5:13
וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃
Osée 6:4
מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃
Osée 8:11
כי הרבה אפרים מזבחת לחטא היו לו מזבחות לחטא׃
Osée 12:1
אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃
Osée 13:1
כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת׃
Génèse 48:19
וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים׃
Génèse 48:20
ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה׃
Deutéronome 33:17
בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה׃
Esaïe 7:5
יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רמליהו לאמר׃
Esaïe 7:8
כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם׃
Esaïe 7:9
וראש אפרים שמרון וראש שמרון בן רמליהו אם לא תאמינו כי לא תאמנו׃
Esaïe 7:17
יביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור׃
Osée 4:17
חבור עצבים אפרים הנח לו׃
Osée 4:18
סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה׃
1 Rois 12:26-33
26
ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד׃
27
אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית יהוה בירושלם ושב לב העם הזה אל אדניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל רחבעם מלך יהודה׃
28
ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים׃
29
וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן׃
30
ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד דן׃
31
ויעש את בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי׃
32
ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על המזבח כן עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה׃
33
ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל בחמשה עשר יום בחדש השמיני בחדש אשר בדא מלבד ויעש חג לבני ישראל ויעל על המזבח להקטיר׃
1 Rois 14:14-16
14
והקים יהוה לו מלך על ישראל אשר יכרית את בית ירבעם זה היום ומה גם עתה׃
15
והכה יהוה את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונתש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזרם מעבר לנהר יען אשר עשו את אשריהם מכעיסים את יהוה׃
16
ויתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל׃
Ezechiel 23:5-21
5
ותזן אהלה תחתי ותעגב על מאהביה אל אשור קרובים׃
6
לבשי תכלת פחות וסגנים בחורי חמד כלם פרשים רכבי סוסים׃
7
ותתן תזנותיה עליהם מבחר בני אשור כלם ובכל אשר עגבה בכל גלוליהם נטמאה׃
8
ואת תזנותיה ממצרים לא עזבה כי אותה שכבו בנעוריה והמה עשו דדי בתוליה וישפכו תזנותם עליה׃
9
לכן נתתיה ביד מאהביה ביד בני אשור אשר עגבה עליהם׃
10
המה גלו ערותה בניה ובנותיה לקחו ואותה בחרב הרגו ותהי שם לנשים ושפוטים עשו בה׃
11
ותרא אחותה אהליבה ותשחת עגבתה ממנה ואת תזנותיה מזנוני אחותה׃
12
אל בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים לבשי מכלול פרשים רכבי סוסים בחורי חמד כלם׃
13
וארא כי נטמאה דרך אחד לשתיהן׃
14
ותוסף אל תזנותיה ותרא אנשי מחקה על הקיר צלמי כשדיים חקקים בששר׃
15
חגורי אזור במתניהם סרוחי טבולים בראשיהם מראה שלישים כלם דמות בני בבל כשדים ארץ מולדתם׃
16
ותעגב עליהם למראה עיניה ותשלח מלאכים אליהם כשדימה׃
17
ויבאו אליה בני בבל למשכב דדים ויטמאו אותה בתזנותם ותטמא בם ותקע נפשה מהם׃
18
ותגל תזנותיה ותגל את ערותה ותקע נפשי מעליה כאשר נקעה נפשי מעל אחותה׃
19
ותרבה את תזנותיה לזכר את ימי נעוריה אשר זנתה בארץ מצרים׃
20
ותעגבה על פלגשיהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם׃
21
ותפקדי את זמת נעוריך בעשות ממצרים דדיך למען שדי נעוריך׃