Osée 13:7
ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור׃
Osée 13:8
אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם׃
Job 10:16
ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי׃
Psaumes 7:2
פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃
Lamentations 3:10
דב ארב הוא לי אריה במסתרים׃
Amos 3:4-8
4
הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד׃
5
התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד׃
6
אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה׃
7
כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃
8
אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא׃
Psaumes 7:2
פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃
Psaumes 50:22
בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל׃
Michée 5:8
והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃
Deutéronome 28:31
שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע׃
Job 10:7
על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל׃
Esaïe 5:29
שאגה לו כלביא ושאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל׃
Amos 2:14
ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו׃