Daniel 2:12
כל קבל דנה מלכא בנס וקצף שגיא ואמר להובדה לכל חכימי בבל׃
Daniel 2:13
ודתא נפקת וחכימיא מתקטלין ובעו דניאל וחברוהי להתקטלה׃
Actes 27:24
ויאמר אל תירא פולוס עליך עוד לעמד לפני הקיסר ועתה הנה נתן לך האלהים את כל ההלכים אתך באניה׃