1 Chroniques 29:13
ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך׃
Psaumes 50:14
זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃
Psaumes 103:1-4
1
לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃
2
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
4
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃
Esaïe 12:1
ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃
Matthieu 11:25
בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים׃
Luc 10:21
בשעה ההיא עלץ ישוע ברוח ויאמר אודך האב אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעללים הן אבי כי כן היה רצון מלפניך׃
Jean 11:41
וישאו את האבן אשר המת הושם שם וישוע נשא את עיניו למרום ויאמר אודך אבי כי עניתני׃
Génèse 32:9-11
9
ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך׃
10
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות׃
11
הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים׃
Exode 3:15
ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר׃
1 Rois 8:57
יהי יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עם אבתינו אל יעזבנו ואל יטשנו׃
1 Rois 18:36
ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה׃
1 Chroniques 29:10
ויברך דויד את יהוה לעיני כל הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם׃
2 Chroniques 20:6
ויאמר יהוה אלהי אבתינו הלא אתה הוא אלהים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב׃
Daniel 2:20
ענה דניאל ואמר להוא שמה די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די לה היא׃
Daniel 2:21
והוא מהשנא עדניא וזמניא מהעדה מלכין ומהקים מלכין יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה׃
Proverbes 8:14
לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃
Proverbes 21:22
עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃
Proverbes 24:5
גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח׃
Ecclesiaste 7:19
החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר׃
Ecclesiaste 9:16
ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים׃
Ecclesiaste 9:18
טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה׃
Daniel 2:18
ורחמין למבעא מן קדם אלה שמיא על רזה דנה די לא יהבדון דניאל וחברוהי עם שאר חכימי בבל׃
Daniel 2:29
אנתה מלכא רעיונך על משכבך סלקו מה די להוא אחרי דנה וגלא רזיא הודעך מה די להוא׃
Daniel 2:30
ואנה לא בחכמה די איתי בי מן כל חייא רזא דנה גלי לי להן על דברת די פשרא למלכא יהודעון ורעיוני לבבך תנדע׃
Génèse 18:17
ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה׃
Psaumes 25:14
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃
Amos 3:7
כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃
Jean 15:15
לא אקרא לכם עוד עבדים כי העבד איננו ידע את אשר יעשה אדניו כי אם אמרתי ידידי אתם כי כל אשר שמעתי מאת אבי הודעתי אתכם׃
Apocalypse 1:1
חזון ישוע המשיח אשר נתן לו האלהים להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה והוא הודיע בשלחו ביד מלאכו לעבדו יוחנן׃
Apocalypse 5:5
ויאמר אלי אחד מן הזקנים אל תבכה הנה נצח האריה אשר הוא משבט יהודה שרש דוד לפתח את הספר ולהתיר שבעת חותמיו׃