Génèse 32:28
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל׃
Génèse 39:21
ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר׃
1 Rois 8:50
וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום׃
Esdras 7:27
ברוך יהוה אלהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית יהוה אשר בירושלם׃
Esdras 7:28
ועלי הטה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגברים ואני התחזקתי כיד יהוה אלהי עלי ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי׃
Néhémie 1:11
אנא אדני תהי נא אזנך קשבת אל תפלת עבדך ואל תפלת עבדיך החפצים ליראה את שמך והצליחה נא לעבדך היום ותנהו לרחמים לפני האיש הזה ואני הייתי משקה למלך׃
Néhémie 2:4
ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש ואתפלל אל אלהי השמים׃
Psaumes 4:3
ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃
Psaumes 106:46
ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם׃
Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃
Actes 7:10
ויצילהו מכל צרותיו ויתן לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישימהו שליט על מצרים ועל כל ביתו׃