Lévitique 21:18-21
18
כי כל איש אשר בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם או שרוע׃
19
או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד׃
20
או גבן או דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך׃
21
כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב את אשי יהוה מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב׃
Lévitique 24:19
ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו׃
Lévitique 24:20
שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃
Juges 8:18
ויאמר אל זבח ואל צלמנע איפה האנשים אשר הרגתם בתבור ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתאר בני המלך׃
2 Samuel 14:25
וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאד מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום׃
Actes 7:20
בעת ההיא נולד משה ויהי טוב לאלהים ויהי אמון בבית אביו שלשה ירחים׃
Ephésiens 5:27
להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃
Daniel 2:20
ענה דניאל ואמר להוא שמה די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די לה היא׃
Daniel 2:21
והוא מהשנא עדניא וזמניא מהעדה מלכין ומהקים מלכין יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה׃
Daniel 5:11
איתי גבר במלכותך די רוח אלהין קדישין בה וביומי אבוך נהירו ושכלתנו וחכמה כחכמת אלהין השתכחת בה ומלכא נבכדנצר אבוך רב חרטמין אשפין כשדאין גזרין הקימה אבוך מלכא׃
Ecclesiaste 7:19
החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר׃
Actes 7:22
וילמד משה בכל חכמת מצרים ויהי גבור בדברים ובמעשים׃
Daniel 1:17-20
17
והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות׃
18
ולמקצת הימים אשר אמר המלך להביאם ויביאם שר הסריסים לפני נבכדנצר׃
19
וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך׃
20
וכל דבר חכמת בינה אשר בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל החרטמים האשפים אשר בכל מלכותו׃
Proverbes 22:29
חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים׃