Psaumes 137:7
זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה׃
Amos 1:11
כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח׃
Matthieu 7:2
כי במשפט אשר אתם שפטים בו תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים בה ימד לכם׃
Jacques 2:13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃
Psaumes 9:16
נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃
Psaumes 73:17
עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם׃
Psaumes 73:18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃