Ezechiel 2:10
ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי׃
Job 32:18
כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני׃
Job 32:19
הנה בטני כיין לא יפתח כאבות חדשים יבקע׃
Jérémie 6:11
ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שפך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו כי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימים׃
Jérémie 20:9
ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו והיה בלבי כאש בערת עצר בעצמתי ונלאיתי כלכל ולא אוכל׃
Jean 7:38
המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Jérémie 15:16
נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות׃
Jean 6:53-63
53
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃
54
האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃
55
כי בשרי באמת הוא מאכל ודמי באמת הוא משקה׃
56
האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃
57
כאשר שלחני האב החי ואנכי חי בגלל אבי כן האכל אתי גם הוא יחיה בגללי׃
58
זה הוא הלחם הירד מן השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימתו האכל את הלחם הזה יחיה לעולם׃
59
כזאת דבר בבית הכנסת בלמדו בכפר נחום׃
60
ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמע אתו׃
61
ויבן ישוע בלבו כי תלמידיו מלינים על זאת ויאמר אליהם הזאת לכם למכשול׃
62
מה אפוא אם תראו את בן האדם עלה אל אשר היה שם לפנים׃
63
הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Psaumes 19:10
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
Psaumes 119:97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
Psaumes 119:103
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃
Proverbes 2:10
כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃
Proverbes 2:11
מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה׃
Apocalypse 10:9
ואבא אל המלאך ואמר לו תנה לי את הספר ויאמר אלי קח ואכל אתו וימר לבטנך אבל בפיך יהיה מתוק כדבש׃
Apocalypse 10:10
ואקח את הספר מיד המלאך ואכלהו ויהי בפי כדבש למתוק ואחרי אכלי אתו וימלא בטני מרורים׃