Ezechiel 3:1-3
1
ויאמר אלי בן אדם את אשר תמצא אכול אכול את המגלה הזאת ולך דבר אל בית ישראל׃
2
ואפתח את פי ויאכלני את המגלה הזאת׃
3
ויאמר אלי בן אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק׃
Ezechiel 2:8
ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך אל תהי מרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר אני נתן אליך׃
Job 22:22
קח נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Proverbes 8:10
קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר׃
Proverbes 19:20
שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃
Luc 8:15
ואשר באדמה הטובה הם השמרים בלב טוב וטהור את הדבר אשר שמעו ועשים פרי בתוחלת׃
1 Thessaloniciens 2:13
בעבור זאת גם נודה תמיד לאלהים כי אתם בקבלכם מאתנו דבר שמועת האלהים לא קבלתם אותו כדבר בני אדם כי אם כמו שהוא באמת כדבר האלהים אשר הוא גם פעל בכם המאמינים׃
1 Thessaloniciens 4:1
ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים כן תוסיפו וכן תרבו עוד׃