Lamentations 1:1
איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס׃
Job 19:9
כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי׃
Psaumes 89:39
נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו׃
Jérémie 13:18
אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם׃
Ezechiel 21:26
כה אמר אדני יהוה הסיר המצנפת והרים העטרה זאת לא זאת השפלה הגבה והגבה השפיל׃
Apocalypse 2:10
אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃
Apocalypse 3:11
הנני בא מהרה החזק באשר לך למען לא יקח איש את נזרך׃
Lamentations 1:8
חטא חטאה ירושלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור׃
Lamentations 1:18
צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שמעו נא כל עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשבי׃
Lamentations 2:1
איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו׃
Lamentations 4:13
מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים׃
Proverbes 14:34
צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת׃
Esaïe 3:9-11
9
הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו אוי לנפשם כי גמלו להם רעה׃
10
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו׃
11
אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו׃
Jérémie 2:17
הלוא זאת תעשה לך עזבך את יהוה אלהיך בעת מוליכך בדרך׃
Jérémie 2:19
תיסרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות׃
Jérémie 4:18
דרכך ומעלליך עשו אלה לך זאת רעתך כי מר כי נגע עד לבך׃
Ezechiel 7:17-22
17
כל הידים תרפינה וכל ברכים תלכנה מים׃
18
וחגרו שקים וכסתה אותם פלצות ואל כל פנים בושה ובכל ראשיהם קרחה׃
19
כספם בחוצות ישליכו וזהבם לנדה יהיה כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה נפשם לא ישבעו ומעיהם לא ימלאו כי מכשול עונם היה׃
20
וצבי עדיו לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על כן נתתיו להם לנדה׃
21
ונתתיו ביד הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל וחללה׃
22
והסבותי פני מהם וחללו את צפוני ובאו בה פריצים וחללוה׃
Ezechiel 22:12-16
12
שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃
13
והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך׃
14
היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃
15
והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך׃
16
ונחלת בך לעיני גוים וידעת כי אני יהוה׃
2 Pierre 2:4-6
4
כי לא חס אלהים על המלאכים אשר חטאו כי אם הורידם לקצבי הרים ויסגירם בכבלי אפל לשמרם למשפט׃
5
וגם על דורות קדם לא חס וישמר רק את נח השמיני קרא הצדק בהביאו את המבול על דור הרשעים׃
6
ואת ערי סדום ועמרה הפך לאפר והאשימם במהפכה וישימם למשל לאשר עתידים לעשות זמה׃