Deutéronome 28:30
אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו׃
Esaïe 13:16
ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה׃
Zacharie 14:2
ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשגלנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן העיר׃