Lamentations 2:9
טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה׃
Génèse 2:7
וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃
Génèse 44:30
ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו׃
2 Samuel 18:3
ויאמר העם לא תצא כי אם נס ננוס לא ישימו אלינו לב ואם ימתו חצינו לא ישימו אלינו לב כי עתה כמנו עשרה אלפים ועתה טוב כי תהיה לנו מעיר לעזיר׃
1 Samuel 12:3
הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם׃
1 Samuel 12:5
ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד׃
1 Samuel 16:6
ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר אך נגד יהוה משיחו׃
1 Samuel 24:6
ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם אעשה את הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי משיח יהוה הוא׃
1 Samuel 24:10
הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא אשלח ידי באדני כי משיח יהוה הוא׃
1 Samuel 26:9
ויאמר דוד אל אבישי אל תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח יהוה ונקה׃
1 Samuel 26:16
לא טוב הדבר הזה אשר עשית חי יהוה כי בני מות אתם אשר לא שמרתם על אדניכם על משיח יהוה ועתה ראה אי חנית המלך ואת צפחת המים אשר מראשתו׃
2 Samuel 1:14
ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח יהוה׃
2 Samuel 1:21
הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן׃
2 Samuel 19:21
ויען אבישי בן צרויה ויאמר התחת זאת לא יומת שמעי כי קלל את משיח יהוה׃
Psaumes 89:20
מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃
Psaumes 89:21
אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו׃
Jérémie 39:5
וירדפו חיל כשדים אחריהם וישגו את צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל נבוכדראצר מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים׃
Jérémie 52:8
וירדפו חיל כשדים אחרי המלך וישיגו את צדקיהו בערבת ירחו וכל חילו נפצו מעליו׃
Ezechiel 12:13
ופרשתי את רשתי עליו ונתפש במצודתי והבאתי אתו בבלה ארץ כשדים ואותה לא יראה ושם ימות׃
Ezechiel 17:18
ובזה אלה להפר ברית והנה נתן ידו וכל אלה עשה לא ימלט׃
Ezechiel 19:4-8
4
וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים׃
5
ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו׃
6
ויתהלך בתוך אריות כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל׃
7
וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו׃
8
ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש׃