Néhémie 4:4
שמע אלהינו כי היינו בוזה והשב חרפתם אל ראשם ותנם לבזה בארץ שביה׃
Néhémie 4:5
ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים׃
Psaumes 109:14
יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃
Psaumes 109:15
יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃
Psaumes 137:7-9
7
זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה׃
8
בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו׃
9
אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע׃
Jérémie 10:25
שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא קראו כי אכלו את יעקב ואכלהו ויכלהו ואת נוהו השמו׃
Jérémie 18:23
ואתה יהוה ידעת את כל עצתם עלי למות אל תכפר על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחי והיו מכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם׃
Jérémie 51:35
חמסי ושארי על בבל תאמר ישבת ציון ודמי אל ישבי כשדים תאמר ירושלם׃
Luc 23:31
כי אם יעשו כזאת בעץ הלח מה יעשה ביבש׃
Apocalypse 6:10
ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמתי לא תשפט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ׃
Lamentations 1:13
ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום דוה׃
Lamentations 5:17
על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו׃
Esaïe 13:7
על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס׃
Jérémie 8:18
מבליגיתי עלי יגון עלי לבי דוי׃
Ephésiens 3:13
בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃