Jérémie 16:9
כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני משבית מן המקום הזה לעיניכם ובימיכם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה׃
Jérémie 25:10
והאבדתי מהם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר׃
Jérémie 33:10
כה אמר יהוה עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושלם הנשמות מאין אדם ומאין יושב ומאין בהמה׃
Esaïe 24:7
אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כל שמחי לב׃
Esaïe 24:8
שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור׃
Ezechiel 26:13
והשבתי המון שיריך וקול כנוריך לא ישמע עוד׃
Osée 2:11
והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה׃
Apocalypse 18:23
ואור נר לא יאיר לך עוד וקול חתן וקול כלה לא ישמע בך עוד כי כנעניך היו נכבדי ארץ ובכשפיך תעו כל הגוים׃
Jérémie 4:27
כי כה אמר יהוה שממה תהיה כל הארץ וכלה לא אעשה׃
Lévitique 26:33
ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה׃
Esaïe 1:7
ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים׃
Esaïe 3:26
ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב׃
Esaïe 6:11
ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה׃
Michée 7:13
והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם׃