Jérémie 16:6
ומתו גדלים וקטנים בארץ הזאת לא יקברו ולא יספדו להם ולא יתגדד ולא יקרח להם׃
Jérémie 47:5
באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד מתי תתגודדי׃
Jérémie 48:37
כי כל ראש קרחה וכל זקן גרעה על כל ידים גדדת ועל מתנים שק׃
Job 1:20
ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו׃
Esaïe 15:2
עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה׃
Esaïe 15:3
בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי׃
Michée 1:16
קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך׃
Jérémie 9:17-21
17
כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שלחו ותבואנה׃
18
ותמהרנה ותשנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים׃
19
כי קול נהי נשמע מציון איך שדדנו בשנו מאד כי עזבנו ארץ כי השליכו משכנותינו׃
20
כי שמענה נשים דבר יהוה ותקח אזנכם דבר פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה׃
21
כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות׃
Ezechiel 19:1
ואתה שא קינה אל נשיאי ישראל׃
Ezechiel 28:12
בן אדם שא קינה על מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני יהוה אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי׃
Jérémie 6:30
כסף נמאס קראו להם כי מאס יהוה בהם׃
2 Rois 17:20
וימאס יהוה בכל זרע ישראל ויענם ויתנם ביד שסים עד אשר השליכם מפניו׃
Zacharie 11:8
ואכחד את שלשת הרעים בירח אחד ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה בי׃
Zacharie 11:9
ואמר לא ארעה אתכם המתה תמות והנכחדת תכחד והנשארות תאכלנה אשה את בשר רעותה׃
Deutéronome 32:5
שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל׃
Matthieu 3:7
ויהי כראותו רבים מן הפרושים והצדוקים נגשים לטבילתו ויאמר להם ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להמלט מן הקצף הבא׃
Matthieu 12:39
ויען ויאמר אליהם דור רע ומנאף מבקש לו אות ואות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא׃
Matthieu 16:4
דור רע ומנאף בקש לו אות ואות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא ויעזבם וילך לו׃
Matthieu 23:36
אמן אמר אני לכם בא יבא כל אלה על הדור הזה׃
Actes 2:40
ויעד עוד בהם באמרים אחרים הרבה ויזהר אתם לאמר המלטו נא מדור תהפכות הזה׃