Jérémie 17:19
כה אמר יהוה אלי הלך ועמדת בשער בני עם אשר יבאו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו ובכל שערי ירושלם׃
Jérémie 19:2
ויצאת אל גיא בן הנם אשר פתח שער החרסות וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך׃
Jérémie 19:14
ויבא ירמיהו מהתפת אשר שלחו יהוה שם להנבא ויעמד בחצר בית יהוה ויאמר אל כל העם׃
Jérémie 22:1
כה אמר יהוה רד בית מלך יהודה ודברת שם את הדבר הזה׃
Jérémie 26:2
כה אמר יהוה עמד בחצר בית יהוה ודברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחות בית יהוה את כל הדברים אשר צויתיך לדבר אליהם אל תגרע דבר׃
Jérémie 36:6
ובאת אתה וקראת במגלה אשר כתבת מפי את דברי יהוה באזני העם בית יהוה ביום צום וגם באזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם׃
Jérémie 36:10
ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית יהוה בלשכת גמריהו בן שפן הספר בחצר העליון פתח שער בית יהוה החדש באזני כל העם׃
Proverbes 1:20
חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃
Proverbes 1:21
בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃
Proverbes 8:2
בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות נצבה׃
Proverbes 8:3
ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרנה׃
Jean 18:20
ויען אתו ישוע אנכי בגלוי דברתי אל העולם ותמיד למדתי בבית הכנסת ובבית המקדש אשר כל היהודים נקהלים שמה ולא דברתי דבר בסתר׃
Actes 5:20
לכו והתיצבו במקדש ודברו אל העם את כל דברי החיים האלה׃
Actes 5:42
וכל היום לא חדלו ללמד במקדש ובבתים ולבשר את בשורת ישוע המשיח׃
Jérémie 2:4
שמעו דבר יהוה בית יעקב וכל משפחות בית ישראל׃
Jérémie 10:1
שמעו את הדבר אשר דבר יהוה עליכם בית ישראל׃
Jérémie 19:3
ואמרת שמעו דבר יהוה מלכי יהודה וישבי ירושלם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שמעה תצלנה אזניו׃
Jérémie 34:4
אך שמע דבר יהוה צדקיהו מלך יהודה כה אמר יהוה עליך לא תמות בחרב׃
Jérémie 44:24
ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל הנשים שמעו דבר יהוה כל יהודה אשר בארץ מצרים׃
1 Rois 22:19
ויאמר לכן שמע דבר יהוה ראיתי את יהוה ישב על כסאו וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו׃
Esaïe 1:10
שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה׃
Ezechiel 2:4
והבנים קשי פנים וחזקי לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה׃
Ezechiel 2:5
והמה אם ישמעו ואם יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם׃
Osée 5:1
שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור׃
Amos 7:16
ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃
Michée 1:2
שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו׃
Michée 3:1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
Michée 3:9
שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו׃
Matthieu 13:9
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Apocalypse 2:7
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אתן לו לאכל מעץ החיים אשר בתוך גן עדן לאלהים׃
Apocalypse 2:11
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח לא ינזק במות השני׃
Apocalypse 2:17
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפתח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל׃
Apocalypse 2:29
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Apocalypse 3:6
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Apocalypse 3:13
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Apocalypse 3:22
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Jérémie 2:4
שמעו דבר יהוה בית יעקב וכל משפחות בית ישראל׃
Jérémie 10:1
שמעו את הדבר אשר דבר יהוה עליכם בית ישראל׃
Jérémie 19:3
ואמרת שמעו דבר יהוה מלכי יהודה וישבי ירושלם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שמעה תצלנה אזניו׃
Jérémie 34:4
אך שמע דבר יהוה צדקיהו מלך יהודה כה אמר יהוה עליך לא תמות בחרב׃
Jérémie 44:24
ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל הנשים שמעו דבר יהוה כל יהודה אשר בארץ מצרים׃
1 Rois 22:19
ויאמר לכן שמע דבר יהוה ראיתי את יהוה ישב על כסאו וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו׃
Esaïe 1:10
שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה׃
Ezechiel 2:4
והבנים קשי פנים וחזקי לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה׃
Ezechiel 2:5
והמה אם ישמעו ואם יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם׃
Osée 5:1
שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור׃
Amos 7:16
ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃
Michée 1:2
שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו׃
Michée 3:1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
Michée 3:9
שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו׃
Matthieu 13:9
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Apocalypse 2:7
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אתן לו לאכל מעץ החיים אשר בתוך גן עדן לאלהים׃
Apocalypse 2:11
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח לא ינזק במות השני׃
Apocalypse 2:17
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפתח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל׃
Apocalypse 2:29
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Apocalypse 3:6
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Apocalypse 3:13
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Apocalypse 3:22
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃