Jérémie 3:8
וארא כי על כל אדות אשר נאפה משבה ישראל שלחתיה ואתן את ספר כריתתיה אליה ולא יראה בגדה יהודה אחותה ותלך ותזן גם היא׃
Jérémie 15:1
ויאמר יהוה אלי אם יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו׃
Jérémie 23:39
לכן הנני ונשיתי אתכם נשא ונטשתי אתכם ואת העיר אשר נתתי לכם ולאבותיכם מעל פני׃
Jérémie 52:3
כי על אף יהוה היתה בירושלם ויהודה עד השליכו אותם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל׃
2 Rois 17:18-20
18
ויתאנף יהוה מאד בישראל ויסרם מעל פניו לא נשאר רק שבט יהודה לבדו׃
19
גם יהודה לא שמר את מצות יהוה אלהיהם וילכו בחקות ישראל אשר עשו׃
20
וימאס יהוה בכל זרע ישראל ויענם ויתנם ביד שסים עד אשר השליכם מפניו׃
2 Rois 17:23-20
2 Rois 24:20
כי על אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל׃
Osée 1:4
ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל׃
Osée 9:9
העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאתם׃
Osée 9:16
הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃
Osée 9:17
ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים׃
Osée 13:16
תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו׃
2 Chroniques 15:9
ויקבץ את כל יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי יהוה אלהיו עמו׃
Psaumes 78:67
וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר׃
Psaumes 78:68
ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב׃
Osée 9:3
לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו׃