Jérémie 6:14
וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום׃
Jérémie 4:11
בעת ההיא יאמר לעם הזה ולירושלם רוח צח שפיים במדבר דרך בת עמי לוא לזרות ולוא להבר׃
Jérémie 8:19
הנה קול שועת בת עמי מארץ מרחקים היהוה אין בציון אם מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר׃
Jérémie 8:21
על שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה החזקתני׃
Jérémie 8:22
הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי׃
Jérémie 9:1
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃
Jérémie 14:17
ואמרת אליהם את הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל תדמינה כי שבר גדול נשברה בתולת בת עמי מכה נחלה מאד׃
Esaïe 22:4
על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני על שד בת עמי׃
Lamentations 2:11
כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃
Lamentations 3:48
פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי׃
Lamentations 4:3
גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר׃
Lamentations 4:6
ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃
Lamentations 4:10
ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי׃
Jérémie 4:8
על זאת חגרו שקים ספדו והילילו כי לא שב חרון אף יהוה ממנו׃
Jérémie 25:33
והיו חללי יהוה ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ לא יספדו ולא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו׃
Jérémie 25:34
הילילו הרעים וזעקו והתפלשו אדירי הצאן כי מלאו ימיכם לטבוח ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה׃
Esaïe 32:11
חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים׃
Ezechiel 27:30
והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על ראשיהם באפר יתפלשו׃
Ezechiel 27:31
והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר׃
Michée 1:8-10
8
על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃
9
כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שער עמי עד ירושלם׃
10
בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי׃
Jérémie 9:1
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃
Jérémie 9:10
על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי איש עבר ולא שמעו קול מקנה מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו׃
Jérémie 9:17-22
17
כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שלחו ותבואנה׃
18
ותמהרנה ותשנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים׃
19
כי קול נהי נשמע מציון איך שדדנו בשנו מאד כי עזבנו ארץ כי השליכו משכנותינו׃
20
כי שמענה נשים דבר יהוה ותקח אזנכם דבר פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה׃
21
כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות׃
22
דבר כה נאם יהוה ונפלה נבלת האדם כדמן על פני השדה וכעמיר מאחרי הקצר ואין מאסף׃
Jérémie 13:17
ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה׃
Esaïe 22:12
ויקרא אדני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק׃
Lamentations 1:2
בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃
Lamentations 1:16
על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב׃
Ezechiel 7:16-18
16
ופלטו פליטיהם והיו אל ההרים כיוני הגאיות כלם המות איש בעונו׃
17
כל הידים תרפינה וכל ברכים תלכנה מים׃
18
וחגרו שקים וכסתה אותם פלצות ואל כל פנים בושה ובכל ראשיהם קרחה׃
Zacharie 12:10
ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור׃
Luc 7:12
הוא קרב אל שער העיר והנה מוציאים מת בן יחיד לאמו והיא אלמנה ועמה רבים מעם העיר׃
Jacques 4:9
התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון׃
Jacques 5:1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
Jérémie 4:20
שבר על שבר נקרא כי שדדה כל הארץ פתאם שדדו אהלי רגע יריעתי׃
Jérémie 12:12
על כל שפים במדבר באו שדדים כי חרב ליהוה אכלה מקצה ארץ ועד קצה הארץ אין שלום לכל בשר׃
Jérémie 15:8
עצמו לי אלמנתו מחול ימים הבאתי להם על אם בחור שדד בצהרים הפלתי עליה פתאם עיר ובהלות׃
Esaïe 30:13
לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה׃