Jérémie 2:17-19
17
הלוא זאת תעשה לך עזבך את יהוה אלהיך בעת מוליכך בדרך׃
18
ועתה מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר׃
19
תיסרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות׃
Jérémie 3:3
וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם׃
Deutéronome 28:23
והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל׃
Deutéronome 28:24
יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמדך׃
Psaumes 107:17
אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃
Psaumes 107:34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
Esaïe 59:2
כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע׃
Lamentations 3:39
מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו׃
Lamentations 4:22
תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך׃