Jérémie 10:7
מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך׃
Deutéronome 28:58
אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃
Psaumes 119:120
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃
Matthieu 10:28
ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם׃
Luc 12:5
אבל אורה אתכם את אשר תיראו יראו את אשר יש לו שלטן אחרי המיתו להשליך אל גיהנם הן אני אמר לכם אותו תיראון׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃
Psaumes 99:1
יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃
Psaumes 119:120
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃
Esaïe 66:5
שמעו דבר יהוה החרדים אל דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו׃
Daniel 6:26
מן קדמי שים טעם די בכל שלטן מלכותי להון זאעין ודחלין מן קדם אלהה די דניאל די הוא אלהא חיא וקים לעלמין ומלכותה די לא תתחבל ושלטנה עד סופא׃
Job 26:10
חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך׃
Job 38:10
ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃
Job 38:11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Psaumes 33:7
כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות׃
Psaumes 93:3
נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃
Psaumes 93:4
מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃
Psaumes 104:9
גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ׃
Proverbes 8:29
בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃
Esaïe 50:2
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא׃
Amos 9:6
הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
Nahoum 1:4
גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃
Marc 4:39
ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃