Génèse 3:18
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה׃
Osée 10:12
זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את יהוה עד יבוא וירה צדק לכם׃
Matthieu 13:7
ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו׃
Matthieu 13:22
והנזרע בין הקצים הוא השמע את הדבר ודאגת העולם הזה ומרמת העשר ימעכו את הדבר ופרי לא יהיה לו׃
Marc 4:7
ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו ולא נתן פרי׃
Marc 4:18
והאחרים הנזרעים בין הקצים הם השמעים את הדבר׃
Marc 4:19
ודאגות העולם הזה ומרמת העשר ותאות שאר הדברים באות וממעכות את הדבר ופרי לא יהיה לו׃
Luc 8:7
ויש אשר נפל בתוך הקצים ויצמחו הקצים עמו וימעכהו׃
Luc 8:14
ואשר נפל בין הקצים הם השמעים והוליכם להם וימכו בדאגות ובעשר ובתאות החיים ופרי לא ישוו למו׃
Galates 6:7
אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃
Galates 6:8
הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃