Jérémie 32:2
ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלם וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה׃
Jérémie 32:8
ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר יהוה אל חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין כי לך משפט הירשה ולך הגאלה קנה לך ואדע כי דבר יהוה הוא׃
Jérémie 38:13
וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אתו מן הבור וישב ירמיהו בחצר המטרה׃
Jérémie 38:28
וישב ירמיהו בחצר המטרה עד יום אשר נלכדה ירושלם והיה כאשר נלכדה ירושלם׃
1 Rois 17:4-6
4
והיה מהנחל תשתה ואת הערבים צויתי לכלכלך שם׃
5
וילך ויעש כדבר יהוה וילך וישב בנחל כרית אשר על פני הירדן׃
6
והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה׃
Job 5:20
ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃
Psaumes 33:18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Psaumes 34:9
יראו את יהוה קדשיו כי אין מחסור ליראיו׃
Psaumes 34:10
כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃
Psaumes 37:3
בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃
Psaumes 37:19
לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃
Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃
Proverbes 21:1
פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו׃
Esaïe 33:16
הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃
Matthieu 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Jérémie 38:9
אדני המלך הרעו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא את אשר השליכו אל הבור וימת תחתיו מפני הרעב כי אין הלחם עוד בעיר׃
Jérémie 52:6
בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ׃
Deutéronome 28:52-57
52
והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך׃
53
ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך׃
54
האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר׃
55
מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך׃
56
הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה׃
57
ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך׃
2 Rois 25:3
בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ׃
Lamentations 2:11
כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃
Lamentations 2:12
לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל חיק אמתם׃
Lamentations 2:19
קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃
Lamentations 2:20
ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא׃
Lamentations 4:4
דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃
Lamentations 4:5
האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות׃
Lamentations 4:9
טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי׃
Lamentations 4:10
ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי׃
Lamentations 5:10
עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב׃
Jérémie 38:13
וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אתו מן הבור וישב ירמיהו בחצר המטרה׃
Jérémie 38:28
וישב ירמיהו בחצר המטרה עד יום אשר נלכדה ירושלם והיה כאשר נלכדה ירושלם׃
Jérémie 39:14
וישלחו ויקחו את ירמיהו מחצר המטרה ויתנו אתו אל גדליהו בן אחיקם בן שפן להוצאהו אל הבית וישב בתוך העם׃
Jérémie 39:15
ואל ירמיהו היה דבר יהוה בהיתו עצור בחצר המטרה לאמר׃
Actes 12:5
פטרוס היה עצור במשמר והקהלה העתירה בעדו בחזקה אל האלהים׃
Actes 24:27
ויהי מקץ שנתים ימים ויקם פרקיוס פסטוס תחת פיליכס ופיליכס חפץ להתרצות אל היהודים ויעזב את פולוס חבוש בבית האסורים׃
Actes 28:16
ואחר באנו אל רומי העביר שר המאה את האסירים אל שר הצבא ולפולוס הניחו לשבת לבדו עם איש הצבא השמר אותו׃
Actes 28:30
ופולוס ישב שנתים ימים בביתו אשר שכר לו ויקבל את כל הבאים אליו׃
Ephésiens 4:1
לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃
Ephésiens 6:20
למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃
2 Timothée 1:8
לכן אל תבוש לא מעדות אדנינו ולא ממני אסירו כי אם תסבל הרעות גם אתה כמוני על הבשורה כפי כח האלהים׃
2 Timothée 2:9
אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃