2 Rois 24:19
ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשה יהויקים׃
2 Rois 24:20
כי על אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל׃
2 Chroniques 36:12-16
12
ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי יהוה׃
13
וגם במלך נבוכדנאצר מרד אשר השביעו באלהים ויקש את ערפו ויאמץ את לבבו משוב אל יהוה אלהי ישראל׃
14
גם כל שרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את בית יהוה אשר הקדיש בירושלם׃
15
וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃
16
ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃
Proverbes 29:12
משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים׃
Ezechiel 21:25
ואתה חלל רשע נשיא ישראל אשר בא יומו בעת עון קץ׃
1 Thessaloniciens 4:8
על כן הבוזה זאת לא אנשים הוא בוזה כי אם את האלהים אשר גם שם בקרבנו את רוח קדשו׃
Exode 4:13
ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח׃
Lévitique 8:36
ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה׃
2 Samuel 10:2
ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון׃
2 Samuel 12:25
וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור יהוה׃
1 Rois 14:18
ויקברו אתו ויספדו לו כל ישראל כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדו אחיהו הנביא׃
1 Rois 16:7
וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר יהוה היה אל בעשא ואל ביתו ועל כל הרעה אשר עשה בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר הכה אתו׃
Proverbes 26:6
מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד כסיל׃
Osée 12:10
ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה׃