2 Rois 11:17
ויכרת יהוידע את הברית בין יהוה ובין המלך ובין העם להיות לעם ליהוה ובין המלך ובין העם׃
2 Rois 23:2
ויעל המלך בית יהוה וכל איש יהודה וכל ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטן ועד גדול ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה׃
2 Rois 23:3
ויעמד המלך על העמוד ויכרת את הברית לפני יהוה ללכת אחר יהוה ולשמר מצותיו ואת עדותיו ואת חקתיו בכל לב ובכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתבים על הספר הזה ויעמד כל העם בברית׃
2 Chroniques 15:12-15
12
ויבאו בברית לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם׃
13
וכל אשר לא ידרש ליהוה אלהי ישראל יומת למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה׃
14
וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות׃
15
וישמחו כל יהודה על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב׃
2 Chroniques 23:16
ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך להיות לעם ליהוה׃
2 Chroniques 29:10
עתה עם לבבי לכרות ברית ליהוה אלהי ישראל וישב ממנו חרון אפו׃
2 Chroniques 34:30-33
30
ויעל המלך בית יהוה וכל איש יהודה וישבי ירושלם והכהנים והלוים וכל העם מגדול ועד קטן ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בית יהוה׃
31
ויעמד המלך על עמדו ויכרת את הברית לפני יהוה ללכת אחרי יהוה ולשמור את מצותיו ועדותיו וחקיו בכל לבבו ובכל נפשו לעשות את דברי הברית הכתובים על הספר הזה׃
32
ויעמד את כל הנמצא בירושלם ובנימן ויעשו ישבי ירושלם כברית אלהים אלהי אבותיהם׃
33
ויסר יאשיהו את כל התועבות מכל הארצות אשר לבני ישראל ויעבד את כל הנמצא בישראל לעבוד את יהוה אלהיהם כל ימיו לא סרו מאחרי יהוה אלהי אבותיהם׃
Néhémie 9:38
ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו׃
Néhémie 10:1-27
1
ועל החתומים נחמיה התרשתא בן חכליה וצדקיה׃
2
שריה עזריה ירמיה׃
3
פשחור אמריה מלכיה׃
4
חטוש שבניה מלוך׃
5
חרם מרמות עבדיה׃
6
דניאל גנתון ברוך׃
7
משלם אביה מימן׃
8
מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים׃
9
והלוים וישוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל׃
10
ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן׃
11
מיכא רחוב חשביה׃
12
זכור שרביה שבניה׃
13
הודיה בני בנינו׃
14
ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני׃
15
בני עזגד בבי׃
16
אדניה בגוי עדין׃
17
אטר חזקיה עזור׃
18
הודיה חשם בצי׃
19
חריף ענתות נובי׃
20
מגפיעש משלם חזיר׃
21
משיזבאל צדוק ידוע׃
22
פלטיה חנן עניה׃
23
הושע חנניה חשוב׃
24
הלוחש פלחא שובק׃
25
רחום חשבנה מעשיה׃
26
ואחיה חנן ענן׃
27
מלוך חרם בענה׃
Jérémie 34:14
מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך שש שנים ושלחתו חפשי מעמך ולא שמעו אבותיכם אלי ולא הטו את אזנם׃
Jérémie 34:17
לכן כה אמר יהוה אתם לא שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם יהוה אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזועה לכל ממלכות הארץ׃
Exode 21:2-4
2
כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם׃
3
אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו׃
4
אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו׃
Exode 23:10
ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה׃
Exode 23:11
והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך׃
Lévitique 25:10
וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו׃
Lévitique 25:39-46
39
וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד׃
40
כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך׃
41
ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב׃
42
כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד׃
43
לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך׃
44
ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה׃
45
וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה׃
46
והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך׃
Deutéronome 15:12
כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך׃
Néhémie 5:1-13
1
ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים׃
2
ויש אשר אמרים בנינו ובנתינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונאכלה ונחיה׃
3
ויש אשר אמרים שדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים ונקחה דגן ברעב׃
4
ויש אשר אמרים לוינו כסף למדת המלך שדתינו וכרמינו׃
5
ועתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו והנה אנחנו כבשים את בנינו ואת בנתינו לעבדים ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו ושדתינו וכרמינו לאחרים׃
6
ויחר לי מאד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה׃
7
וימלך לבי עלי ואריבה את החרים ואת הסגנים ואמרה להם משא איש באחיו אתם נשאים ואתן עליהם קהלה גדולה׃
8
ואמרה להם אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו ויחרישו ולא מצאו דבר׃
9
ויאמר לא טוב הדבר אשר אתם עשים הלוא ביראת אלהינו תלכו מחרפת הגוים אויבינו׃
10
וגם אני אחי ונערי נשים בהם כסף ודגן נעזבה נא את המשא הזה׃
11
השיבו נא להם כהיום שדתיהם כרמיהם זיתיהם ובתיהם ומאת הכסף והדגן התירוש והיצהר אשר אתם נשים בהם׃
12
ויאמרו נשיב ומהם לא נבקש כן נעשה כאשר אתה אומר ואקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה׃
13
גם חצני נערתי ואמרה ככה ינער האלהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומיגיעו וככה יהיה נעור ורק ויאמרו כל הקהל אמן ויהללו את יהוה ויעש העם כדבר הזה׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃