Jérémie 33:25
כה אמר יהוה אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי׃
Jérémie 33:26
גם זרע יעקוב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משלים אל זרע אברהם ישחק ויעקב כי אשוב את שבותם ורחמתים׃
Jérémie 31:35
כה אמר יהוה נתן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו׃
Jérémie 31:36
אם ימשו החקים האלה מלפני נאם יהוה גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים׃
Génèse 8:22
עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו׃
Psaumes 89:37
כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃
Psaumes 104:19-23
19
עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו׃
20
תשת חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער׃
21
הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם׃
22
תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון׃
23
יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב׃
Esaïe 54:9
כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך׃
Esaïe 54:10
כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה׃