Psaumes 127:2
שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃
Zacharie 4:1
וישב המלאך הדבר בי ויעירני כאיש אשר יעור משנתו׃
Zacharie 4:2
ויאמר אלי מה אתה ראה ויאמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה׃