Jérémie 22:24
חי אני נאם יהוה כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משם אתקנך׃
Jérémie 22:28
העצב נבזה נפוץ האיש הזה כניהו אם כלי אין חפץ בו מדוע הוטלו הוא וזרעו והשלכו על הארץ אשר לא ידעו׃
Jérémie 24:1
הראני יהוה והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל יהוה אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלם ויבאם בבל׃
Jérémie 52:31-34
31
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכתו את ראש יהויכין מלך יהודה ויצא אותו מבית הכליא׃
32
וידבר אתו טבות ויתן את כסאו ממעל לכסא מלכים אשר אתו בבבל׃
33
ושנה את בגדי כלאו ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חיו׃
34
וארחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת מלך בבל דבר יום ביומו עד יום מותו כל ימי חייו׃
2 Rois 25:27-30
27
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא׃
28
וידבר אתו טבות ויתן את כסאו מעל כסא המלכים אשר אתו בבבל׃
29
ושנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו׃
30
וארחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת המלך דבר יום ביומו כל ימי חיו׃
Jérémie 24:5
כה אמר יהוה אלהי ישראל כתאנים הטבות האלה כן אכיר את גלות יהודה אשר שלחתי מן המקום הזה ארץ כשדים לטובה׃
Jérémie 28:2
כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לאמר שברתי את על מלך בבל׃
Jérémie 28:10
ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו׃
Jérémie 2:20
כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרתיך ותאמרי לא אעבד כי על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן את צעה זנה׃
Jérémie 30:8
והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אשבר עלו מעל צוארך ומוסרותיך אנתק ולא יעבדו בו עוד זרים׃
Génèse 27:40
ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך׃
Esaïe 9:4
כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו החתת כיום מדין׃
Nahoum 1:13
ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק׃