Jérémie 25:23
ואת דדן ואת תימא ואת בוז ואת כל קצוצי פאה׃
Jérémie 25:36
קול צעקת הרעים ויללת אדירי הצאן כי שדד יהוה את מרעיתם׃
Jérémie 4:8
על זאת חגרו שקים ספדו והילילו כי לא שב חרון אף יהוה ממנו׃
Jérémie 4:9
והיה ביום ההוא נאם יהוה יאבד לב המלך ולב השרים ונשמו הכהנים והנביאים יתמהו׃
Ezechiel 34:16
את האבדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת החולה אחזק ואת השמנה ואת החזקה אשמיד ארענה במשפט׃
Jacques 5:1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
Jacques 5:2
עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃
Jérémie 6:26
בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃
Jérémie 48:26
השכירהו כי על יהוה הגדיל וספק מואב בקיאו והיה לשחק גם הוא׃
Ezechiel 27:30
והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על ראשיהם באפר יתפלשו׃
Ezechiel 27:31
והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר׃
Ezechiel 34:17
ואתנה צאני כה אמר אדני יהוה הנני שפט בין שה לשה לאילים ולעתודים׃
Ezechiel 34:20
לכן כה אמר אדני יהוה אליהם הנני אני ושפטתי בין שה בריה ובין שה רזה׃
Jérémie 25:12
והיה כמלאות שבעים שנה אפקד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאם יהוה את עונם ועל ארץ כשדים ושמתי אתו לשממות עולם׃
Jérémie 27:7
ועבדו אתו כל הגוים ואת בנו ואת בן בנו עד בא עת ארצו גם הוא ועבדו בו גוים רבים ומלכים גדלים׃
Jérémie 51:20-26
20
מפץ אתה לי כלי מלחמה ונפצתי בך גוים והשחתי בך ממלכות׃
21
ונפצתי בך סוס ורכבו ונפצתי בך רכב ורכבו׃
22
ונפצתי בך איש ואשה ונפצתי בך זקן ונער ונפצתי בך בחור ובתולה׃
23
ונפצתי בך רעה ועדרו ונפצתי בך אכר וצמדו ונפצתי בך פחות וסגנים׃
24
ושלמתי לבבל ולכל יושבי כשדים את כל רעתם אשר עשו בציון לעיניכם נאם יהוה׃
25
הנני אליך הר המשחית נאם יהוה המשחית את כל הארץ ונטיתי את ידי עליך וגלגלתיך מן הסלעים ונתתיך להר שרפה׃
26
ולא יקחו ממך אבן לפנה ואבן למוסדות כי שממות עולם תהיה נאם יהוה׃
Esaïe 10:12
והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו׃
Esaïe 33:1
הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדו בך׃
Lamentations 4:21
שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי׃
Jérémie 19:10-12
10
ושברת הבקבק לעיני האנשים ההלכים אותך׃
11
ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות ככה אשבר את העם הזה ואת העיר הזאת כאשר ישבר את כלי היוצר אשר לא יוכל להרפה עוד ובתפת יקברו מאין מקום לקבור׃
12
כן אעשה למקום הזה נאם יהוה וליושביו ולתת את העיר הזאת כתפת׃
Jérémie 22:28
העצב נבזה נפוץ האיש הזה כניהו אם כלי אין חפץ בו מדוע הוטלו הוא וזרעו והשלכו על הארץ אשר לא ידעו׃
Psaumes 2:9
תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃
Esaïe 30:14
ושברה כשבר נבל יוצרים כתות לא יחמל ולא ימצא במכתתו חרש לחתות אש מיקוד ולחשף מים מגבא׃
Jérémie 3:19
ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי תקראו לי ומאחרי לא תשובו׃
2 Chroniques 36:10
ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם כלי חמדת בית יהוה וימלך את צדקיהו אחיו על יהודה וירושלם׃
Esaïe 2:16
ועל כל אניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה׃
Daniel 11:8
וגם אלהיהם עם נסכיהם עם כלי חמדתם כסף וזהב בשבי יבא מצרים והוא שנים יעמד ממלך הצפון׃
Amos 5:11
לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם׃