2 Chroniques 15:6
וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר כי אלהים הממם בכל צרה׃
Esaïe 34:2
כי קצף ליהוה על כל הגוים וחמה על כל צבאם החרימם נתנם לטבח׃
Esaïe 66:18
ואנכי מעשיהם ומחשבתיהם באה לקבץ את כל הגוים והלשנות ובאו וראו את כבודי׃
Luc 21:10
ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה׃
Luc 21:25
והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃
Jérémie 23:19
הנה סערת יהוה חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול׃
Jérémie 30:23
הנה סערת יהוה חמה יצאה סער מתגורר על ראש רשעים יחול׃
Esaïe 5:28
אשר חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה׃
Esaïe 30:30
והשמיע יהוה את הוד קולו ונחת זרועו יראה בזעף אף ולהב אש אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד׃
Sophonie 3:8
לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ׃