2 Chroniques 11:13
והכהנים והלוים אשר בכל ישראל התיצבו עליו מכל גבולם׃
2 Chroniques 11:14
כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃