Jérémie 49:10
כי אני חשפתי את עשו גליתי את מסתריו ונחבה לא יוכל שדד זרעו ואחיו ושכניו ואיננו׃
Génèse 16:13
ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי׃
Job 22:13
ואמרת מה ידע אל הבעד ערפל ישפוט׃
Job 22:14
עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך׃
Job 24:13-16
13
המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃
14
לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב׃
15
ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים׃
16
חתר בחשך בתים יומם חתמו למו לא ידעו אור׃
Psaumes 10:11
אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח׃
Psaumes 90:8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
Psaumes 139:7
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃
Psaumes 139:11-16
11
ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני׃
12
גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה׃
13
כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃
14
אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃
15
לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃
16
גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃
Proverbes 15:3
בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃
Esaïe 29:15
הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי ראנו ומי יודענו׃
Ezechiel 8:12
ויאמר אלי הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו כי אמרים אין יהוה ראה אתנו עזב יהוה את הארץ׃
Ezechiel 9:9
ויאמר אלי עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מטה כי אמרו עזב יהוה את הארץ ואין יהוה ראה׃
Amos 9:2
אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם׃
Amos 9:3
ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם׃
1 Rois 8:27
כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי׃
2 Chroniques 2:6
ומי יעצר כח לבנות לו בית כי השמים ושמי השמים לא יכלכלהו ומי אני אשר אבנה לו בית כי אם להקטיר לפניו׃
2 Chroniques 6:18
כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי׃
Psaumes 148:13
יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Esaïe 66:1
כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Ephésiens 1:23
אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃