Jérémie 23:22
ואם עמדו בסודי וישמעו דברי את עמי וישבום מדרכם הרע ומרע מעלליהם׃
1 Rois 22:24
ויגש צדקיהו בן כנענה ויכה את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה עבר רוח יהוה מאתי לדבר אותך׃
Job 15:8-10
8
הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה׃
9
מה ידעת ולא נדע תבין ולא עמנו הוא׃
10
גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים׃
2 Chroniques 18:23
ויגש צדקיהו בן כנענה ויך את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה הדרך עבר רוח יהוה מאתי לדבר אתך׃
Esaïe 40:13
מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו׃
Esaïe 40:14
את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו׃
1 Corinthiens 2:16
כי מי תכן את רוח יהוה ומי יודיענו ואנחנו הנה יש לנו רוח המשיח׃
Psaumes 25:14
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃
Amos 3:7
כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃
Jean 15:15
לא אקרא לכם עוד עבדים כי העבד איננו ידע את אשר יעשה אדניו כי אם אמרתי ידידי אתם כי כל אשר שמעתי מאת אבי הודעתי אתכם׃