Jérémie 13:16
תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל׃
Psaumes 35:6
יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם׃
Psaumes 73:18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
Proverbes 4:19
דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃
Job 18:18
יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו׃
Esaïe 8:22
ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה מעוף צוקה ואפלה מנדח׃
Jean 12:35
ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך׃
1 Jean 2:11
והשנא את אחיו בחשך הוא ובחשך יתהלך ולא ידע אנה הוא הלך כי החשך עור את עיניו׃
Jude 1:13
משברי ים עזים אשר יגרשו בשתם ככבים תעים אשר חשך אפלה צפון להם עדי עד׃
Jérémie 11:23
ושארית לא תהיה להם כי אביא רעה אל אנשי ענתות שנת פקדתם׃
Jérémie 23:12
לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה כי אביא עליהם רעה שנת פקדתם נאם יהוה׃
Jérémie 48:44
הניס מפני הפחד יפל אל הפחת והעלה מן הפחת ילכד בפח כי אביא אליה אל מואב שנת פקדתם נאם יהוה׃
Jérémie 50:27
חרבו כל פריה ירדו לטבח הוי עליהם כי בא יומם עת פקדתם׃
Exode 32:34
ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם׃
Michée 7:4
טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם׃