Jérémie 22:18
לכן כה אמר יהוה אל יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות לא יספדו לו הוי אדון והוי הדה׃
2 Rois 23:35-37
35
והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה איש כערכו נגש את הכסף ואת הזהב את עם הארץ לתת לפרעה נכה׃
36
בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה בת פדיה מן רומה׃
37
ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשו אבתיו׃
2 Chroniques 36:4
וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה וירושלם ויסב את שמו יהויקים ואת יואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה׃
Lévitique 19:13
לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃
Deutéronome 24:14
לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך׃
Deutéronome 24:15
ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא׃
Job 24:10
ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃
Job 24:11
בין שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו׃
Michée 3:10
בנה ציון בדמים וירושלם בעולה׃
Habaquq 2:9-11
9
הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף רע׃
10
יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך׃
11
כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Jacques 5:4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃